WYBIJAMY
TRENDY BRZMIENIE
NA 101,9 i 95,2 FM

facebook
Trendy App

Trendy Radio Player

Słuchaj Trendy w telefonie

Trendy Radio App
Telefon

Regulamin zamieszczania ogłoszeń

§1. Postanowienia ogólne

 

 1. Prowadzeniem listy ogłoszeń zajmuje się TRENDY MEDIA MIKOŚ I JEDZINIAK SPÓŁKA JAWNA (zwane dalej "Radiem") z siedzibą w Kołaczycach, ul. Burmistrza Wiejowskiego 99, 38-213 Kołaczyce (zwaną dalej "Siedzibą") na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Ogłoszenia do Modułu ogłoszeń mogą być dodawane wyłącznie przez pełnoletnie osoby fizyczne. Osoby zamieszczające ogłoszenie w Module Ogłoszeń będą dalej zwane "Ogłoszeniodawcami".
 3. Pod nazwą Portal, w dalszej części umowy rozumiany będzie serwis internetowy Portal trendyradio.pl znajdujący się pod adresem http://www.trendyradio.pl/

 

§2. Okres znajdowania się Lista Ogłoszeń na Portalu.

 

 1. Moduł ogłoszeń znajduje się na Portalu w okresie od dnia 2.sierpnia 2014r. do odwołania.

 

§3. Warunki zamieszczania ogłoszeń na Portalu

 

 1. Osoby chcące zamieścić ogłoszenie w Module ogłoszeń muszą wykonać następujące czynności:
  1. uzupełnienie tytułu ogłoszenia,
  2. wybranie kategorii ogłoszenia,
  3. uzupełnienie treści ogłoszenia (nie dłuższej niż 512 znaków),
  4. wpisanie danych kontaktowych,
  5. wybranie zdjęć lub ilustracji do ogłoszenia (maksymalnie 3 zdjęcia),
  6. opcjonalnie - uzupełnienie danych do faktury VAT,
  7. wysłanie wiadomości tekstowej (SMS) o treści AP.TRENDYSTD pod numer 75068 (opłata 6,15 zł z VAT) dla ogłoszeń standardowych lub o treści AP.TRENDYEX pod numer 91058 (opłata 12,30 zł z VAT) dla ogłoszeń wyróżnionych (Extra),
  8. wpisanie kodu potwierdzającego otrzymanego w zwrotnej wiadomości SMS.
 2. Ogłoszenie zostaje opublikowane. Będzie widoczne w Portalu przez 28 dni.
 3. Zgłoszenie nie zawierające poprawnie wpisanego słowa kluczowego jest nieważne. Wielkość liter wpisywanych w treści SMS-a nie ma znaczenia.
 4. Koszt przesłania jednej wiadomości SMS podany jest w Portalu, a jego wielkość jest niezależna od operatora sieci telefonii komórkowej. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane za pomocą komputera nie będą uwzględniane.
 5. Wiadomości SMS wysyłane przez osoby chcące dodać ogłoszenie do Modułu ogłoszeń są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń, który określa czas odbioru Wiadomości SMS, mierzony według zegara Radia.
 6. Każdorazowe umieszczenie ogłoszenia w opcji "EXTRA" gwarantuje wyświetlenie ogłoszenia w pierwszej kolejności na liście oraz jego wyróżnienie (kolorowym tłem).
 7. Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia prawa dodawania ogłoszeń do Modułu ogłoszeń.
 8. Radio ma prawo wysyłać do Ogłoszeniodawców wiadomości o charakterze reklamowym przez pół roku licząc od czasu otrzymania zamówienia na ogłoszenie.

 

§4. Postanowienia końcowe.

 

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Ogłoszeniodawców jest Radio. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Radio dla celów organizacji Modułu. Ogłoszeniodawca może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Dodając ogłoszenie do Modułu Ogłoszeń Ogłoszeniodawca, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia dodanie ogłoszenia do Modułu ogłoszeń.
 2. Wszelkie reklamacje w związku z Modułem Ogłoszeń należy zgłaszać do Radia na jego adres Siedziby na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Ogłoszeniodawcy w związku z dodaniem przez niego ogłoszenia do Modułu ogłoszeń, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie. Reklamacje związane z dodaniem ogłoszenia do Modułu ogłoszeń rozstrzyga Radio.
 3. Radio nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie wiadomości SMS. Zgłoszenia do Modułu ogłoszeń nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych, zawierających treści nie powiązane z kategorią lub rodzajem ogłoszenia, zawierających treści naruszające normy prawne lub obyczajowe, zawierających treści niezgodne z zasadami współżycia społecznego, zawierających wulgaryzmy są nieważne i zostaną wykluczone z Modułu Ogłoszeń.
 4. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające realizację Serwisu. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.
 5. Dodając ogłoszenie do Modułu ogłoszeń i biorąc w nim udział uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Modułu Ogłoszeń i wyraża zgodę na jego treść.
 6. Regulamin Modułu Ogłoszeń jest dostępny dla Ogłoszeniodawców w Siedzibie Radia oraz w Portalu.
 7. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Modułu Ogłoszeń, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Radia.
 8. Radio zastrzega sobie prawo do zmiany zasad prowadzenia Modułu Ogłoszeń i treści Regulaminu w okresie znajdowania się Modułu Ogłoszeń w Portalu.
 9. Radio zastrzega sobie prawo do usuwania oraz edytowania niecenzuralnych ogłoszeń i ich treści.